Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Amazing SEO

1. Partijen

1. Amazing SEO: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80140211, gevestigd te Amsterdam aan de Rooseveltlaan 236-2 (1078 NX), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Amazing SEO:

Website: www.amazingseo.nl

Email: info@amazingseo.nl

Telefoonnummer: 06 24 73 73 95

Btw-identificatienummer: NL003402039B63

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van de door Amazing SEO aangeboden diensten.


2. Toepasselijkheid

1. Amazing SEO verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Amazing SEO en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.

4. Derden die door Amazing SEO bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.


3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Amazing SEO is aangegeven.

2. De prijzen zoals vermeld in enige vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Alle opgaven van Amazing SEO van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Amazing SEO.

4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Amazing SEO.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Amazing SEO een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Amazing SEO, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.


4. Uitvoering door Amazing SEO

1. Amazing SEO zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Amazing SEO worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Amazing SEO uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De doelstelling(en) van Amazing SEO zijn slechts een richtlijn en geven derhalve geen garantie.

2. Amazing SEO zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Amazing SEO altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3. Het staat Amazing SEO vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Amazing SEO de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Amazing SEO dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. Amazing SEO mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Amazing SEO zijn toe te rekenen.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Amazing SEO het recht om namens en voor rekening van de Klant aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval Amazing SEO een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
6. Aangekondigde werkzaamheden door Amazing SEO zijn niet bindend jegens Amazing SEO. Om de doelstelling(en) zo goed mogelijk proberen te behalen, is Amazing SEO gerechtigd om naar eigen inzicht voor een andere werkwijze en/of werkzaamheden te kiezen.
7. Indien Amazing SEO uitlatingen doet, is de Klant verantwoordelijk voor de (benodigde) content en de Klant dient de uitlatingen van Amazing SEO zo snel mogelijk te controleren. Bij bezwaar van de uitlatingen door Amazing SEO, dient de Klant dit voor eigen rekening en risico te (laten) verwijderen.
8. Amazing SEO spant zich ervoor in de marketingactiviteiten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren gedurende de gehele overeengekomen periode. Amazing SEO staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van content op een multimedia, zoals een website. Amazing SEO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een multimedia.
9. Amazing SEO is gerechtigd om content die is geplaatst op een multimedia te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren, in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Het voorgaande geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
10. Amazing SEO is gerechtigd publicatie van marketingcontent om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Amazing SEO.
11. Amazing SEO verleent geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de website en daarmee ook de visuele weergave van het eindresultaat. Op een moment na oplevering kan blijken dat de geleverde dienst, niet meer wordt weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Amazing SEO failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. Amazing SEO is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de website of andere content, na aanpassingen op basis van het gegeven advies door Amazing SEO.
12. Tenzij anders overeengekomen is Amazing SEO nimmer gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups ten behoeve van de Klant. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van back-ups, bijvoorbeeld voordat Amazing SEO wijzigingen in de door Amazing SEO aangeboden dienst aanbrengt.

13. Indien naar het oordeel van Amazing SEO een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Amazing SEO of derden en/of de leveringen van Amazing SEO worden ge- of verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en epidemieën worden alle verplichtingen van Amazing SEO opgeschort en is Amazing SEO gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/deze verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Amazing SEO onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Amazing SEO bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


5. Verbintenissen van de Klant

1. De Klant stelt Amazing SEO in de gelegenheid uitvoering te geven aan de opdracht. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Amazing SEO.

2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Amazing SEO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Amazing SEO worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de content en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Amazing SEO zijn verstrekt, heeft Amazing SEO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

3. De Klant is verplicht om voor een zo goed mogelijk resultaat van de overeenkomst de instructies van Amazing SEO op te volgen.
4. Indien een tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, verplicht de Klant zich ervoor zorg te dragen dat hij, of een door hem aangewezen derde, gedurende deze periode goed telefonisch en elektronisch bereikbaar is.
5. De Klant is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Amazing SEO de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Art. 7:407 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

6. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Amazing SEO en/of derden.


6. Prijzen, betaling en opschorting.

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Amazing SEO is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.

3. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking.

4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Amazing SEO terstond

gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede

een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal

beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Amazing SEO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Amazing SEO haar tarief vast volgens haar uurtarief van € 75,- (excl. BTW). Dit geldt derhalve ook voor in opdracht uitgevoerde werkzaamheden die buiten de inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst worden verricht.

7. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Amazing SEO is het de Klant niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

8. Amazing SEO heeft het recht de geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te verwijderen, voor de duur dat de Klant in verzuim is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Amazing SEO.
9. Bij duurovereenkomsten is Amazing SEO gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is Amazing SEO gerechtigd om zonder instemming van de Klant eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Amazing SEO een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.


7. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. De Klant kan de overeenkomst derhalve niet tussentijds opzeggen.

2. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Klant niet

tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de

overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is

bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend

verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk

tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25% van de

overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden. Amazing SEO is te allen tijde gerechtigd om de duurovereenkomst(en) tussentijds, met onmiddellijke ingang, op te zeggen.

3. Amazing SEO heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) de Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazing SEO ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.

c) er op een aan de Klant toekomend recht beslag wordt gelegd;

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Amazing SEO verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.

5. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Amazing SEO gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.


8. Garantie en aansprakelijkheid

1. Amazing SEO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of defecten bij en/of fouten van, de voor de uitvoering van de opdracht gebruikte webplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, Amazon.

2. Amazing SEO is niet aansprakelijk voor schade bij de Klant of aan de Klant verbonden partijen, als gevolg van uitlatingen van derden zowel on- als offline.

3. Amazing SEO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van publicaties van teksten en overig materiaal dat door de Klant is aangeleverd of goedgekeurd.

4. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Amazing SEO hieromtrent te informeren.

5. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Amazing SEO het gebrek

kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor

beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft

de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding van schade door Amazing SEO.

6. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen, de Klant Amazing SEO omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, de Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, de Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of de Klant het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij de Klant.

7. Amazing SEO is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

9. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien de Klant onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazing SEO, eigenhandig wijzigingen in het door Amazing SEO geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.

10. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische content en vrijwaart Amazing SEO van aanspraken van derden als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de website en/of de daarop weergegeven content.

11. Mocht Amazing SEO onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door Amazing SEO gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat Amazing SEO voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

12. Aansprakelijkheid van Amazing SEO omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

13. De Klant vrijwaart Amazing SEO voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Amazing SEO heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door de Klant te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.

14. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Amazing SEO tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.


9. Privacy

1. De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Amazing SEO onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van de Klant en derden verwerkt zoals, maar niet beperkt tot, contactgegevens en het aantal (lopende) orders, zoals het aantal producten die de Klant heeft verkocht.

2. De Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door de Klant of derden worden ingevoerd of verwerkt. Bij de Klant ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Klant staat er jegens Amazing SEO voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart Amazing SEO van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. De Klant kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Klant. Amazing SEO zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door de Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Amazing SEO begrepen en komen volledig voor rekening van de Klant.

4. Amazing SEO kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde (marketing)content gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.

5. Het eigendom van door Amazing SEO verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Amazing SEO, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Amazing SEO hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Amazing SEO gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

6. Amazing SEO behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


10. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Amazing SEO zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Amazing SEO is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Amazing SEO.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin de Amazing SEO haar (hoofd) vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd rechter. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Amazing SEO haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd.